تلاش مهندسی در ساعات پایانی شب جهت راهنمایی زائرین محترم براى استفاده از اینترنت و ارتباط به ویژه پس از اتمام گسترش شبکه اینترنت و ارتباط رایگان در تمامی ورودی و خروجی هاى شهر مقدس كربلا به کار خود ادامه می دهد.

استان: کربلای مقدس
جاده: مرکز شهر
تاریخ: 9/6/2023
زمان: 1:11