مرکز ارشاد به صورت شبانه روزی به راهنمایی زائرين در نحوه استفاده از اینترنت و ارتباطات رایگان اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات در بندر زربطیه فعالیت می کند.

استان: واسط
جاده: بندر زرباطيه
تاریخ: 9/4/2023
ساعت: 13:30