مراکز راهنمایی زائران به فعاليت خود در راستاى رهنمايى زائرين از نحوه استفاده از اینترنت و تماس رایگان ارائه شده از طرف اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت شبانه روز ادامه می دهند.
شهرستان :صلاح الدين
جاده :باركاه مقدس امام حسن عسكري
تاریخ :2023 /9/7
وقت :20:00