مرکز ارشاد اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات به راهنمایی زائرين جهت استفاده از اینترنت و ارتباطات رایگانه به صورت شبانه روز فعالیت می کند.
استان: صلاح الدین
جاده: حرم مطهر عسكريين
تاریخ: ۱۳۹۲/۹/۱۳
ساعت: 16:40