مرکز ارشاد اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنان به راهنمایی زائران در مورد نحوه استفاده از اینترنت و ارتباطات رایگان ارائه شده توسط این اداره در سامرا ادامه می دهد.
استان :صلاح الدين
جاده :باركاه مقدس امام حسن عسكري
تاريخ :٢٠٢٣ /٨/٩
ساعت ١٧:٠٠