مرکز راهنمايي اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات در گذرگاه مرزی المنذریه به کار خود جهت نحوه استفاده از اینترنت و ارتباط رایگان برای زائران محترم ادامه می دهد.

استان: دیالی
جاده: گذرگاه مرزی المنذریه
تاریخ: 9/6/2023
ساعت: 9:33