کاروان های عشق حسینی به سفر خود به سمت کربلا ادامه می دهند و گروه های مهندسی همچنان به راهنمایی زائرین برای دریافت خدمات ارتباطی برای ارتباط با خانواده های خود ادامه می دهند.

استان: واسط
مسیر: نقطه مرزی زرباطيه
تاریخ: 2023/8/230
ساعت: 11:45