مرکز ارشاد به صورت شبانه روزی به راهنمایی زائرين در نحوه استفاده از اینترنت و ارتباطات رایگان ارائه شده توسط اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت ادامه مى دهد.
استان: صلاح الدین
جاده: حرم مطهر نظامی
تاریخ:2023/9/14
ساعت: 10:30