مرکز ارشاد به صورت شبانه روزی به راهنمایی زائرين در نحوه استفاده از اینترنت و ارتباطات رایگان ارائه شده توسط اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کند.
استان: صلاح الدین
جاده: حرم مطهر عسكريين
تاریخ: 9/11/2023
ساعت: 17:30