تلاش های زیاد توسط گروه های مهندسی مستقر در تقطه مرزی زربطیه برای راهنمایی زائرين که از خارج از عراق وارد می شوند به منظور بهره مندی از اینترنت و خدمات ارتباطی رایگان و تسهیل ارتباط با خانواده ها و عزیزان خود در حال انجام است.

استان: واسط
مسیر: نقطه مرزی زرباطيه
تاریخ: 2023/08/29
ساعت: 21:25