اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات از قابلیت های خود برای ارائه خدمات ارتباطی و اینترنتی رایگان و راهنمایی زائران محترم در جهت بهره مندی از آن در مرکز راهنمایی در شهر سامرا استفاده کرده است.
استان: صلاح الدین
جاده: حرم مطهر عسكريين
تاریخ: 9/7/2023
ساعت: 13:00