رزمندگان اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت شبانه روزی به راهنمائى زائرين در نحوه استفاده از اینترنت و ارتباط رایگان در گذرگاه الشیب ادامه مى دهند.
استان : میسان
مسیر: گذرگاه الشیب
تاریخ: 9/4/2023
ساعت: 17:10