اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات با ارائه خدمات اینترنتی رایگان در شهرک زائرين امام حسن علیه السلام دست یاری را به سوی زائرين خارجی دراز می کند.
تاریخ: 9/5/2023