عشق به امام حسین نوری است که مؤمنان را هدایت می کند

مرکز ارشاد به منظور بهره مندی از اینترنت و خدمات ارتباطی رایگان در حرم مطهر عسكريين ​​به کار شبانه روزی خود برای راهنمایی به زائرین ادامه می دهد.

شهرستان: صلاح الدین
جاده: سامرا، حرم مقدس عسكريين
تاریخ: 9/3/2023