اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات به تلاش هاى خود جهت رساندن پيام امام حسین به گوش جهانیان و به ارشاد زائرين در نحوه استفاده از خدمات ادامه مي دهد.

استان: واسط
مسیر: بندر زرباطيه
تاریخ: 9/4/2023
ساعت: 14:00