آمار فنی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات از ثبت بیش از چهل و نه میلیون (49,553,862) استفاده تجمعی از خدمات تماس و اینترنت رایگان تا شامگاه بیست و ششم صفر خبر می دهد.