تلاش مستمر برای تامین نيازهای پخش اینترنت رایگان در نزدیکی (میدان التربیه).

استان: کربلا مقدس
جاده: کربلای مقدس – میدان التربیه.
تاریخ: 9/3/2023
ساعت: 22:45