رزمندگان اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات تمام تلاش هاى خود را جهت راهنمايى زائرين در استفاده از خدمات اينترنت و تماس رایگان در شهرک زائرين، مسير نجف – کربلا به کار می گیرند.