کار مستمر و بسیج کامل کلیه مراکز ارشاد زائرین در کربلای معلی

استان: کربلای مقدس
مسیر: شهرک زائرين
تاریخ: 9/4/2023
ساعت: 9:00