بیش از 37 میلیون کاربر بهره بردار از اینترنت رایگان
آمار فنی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات از ثبت بیش از سی و هفت میلیون (۳۷٫۸۶۳٫۴۵۵) بهره بردار از اینترنت رایگان و از ملیت های مختلف تا بعد از ظهر بیست و دوم ماه صفر خبر داد.