مرکز ارشاد اداره کل به راهنمایی زائرین در نحوه استفاده از اینترنت و ارتباطات رایگان ارائه شده توسط اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات به کار خود ادامه می دهد.
استان: صلاح الدین
جاده: حرم مطهر عسکریین.
تاریخ: 9/11/2023
ساعت: 15:40