اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامى كارمندان خود را در مسیرهای ورودی و خروجی زائرین به سمت کربلاى مقدس و مراكز ارشاد به کار خود در جهت راهنمایی زائرين برای بهره مندی از اینترنت و ارتباط رایگان ادامه می دهند.
استان :صلاح الدين
جاده :باركاه مقدس امام حسن عسكري
تاريخ :٢٠٢٣ /٦/٩
ساعت:١١:٣٠