مرکز ارشاد به صورت شبانه روزی برای راهنمایی زائرين در نحوه استفاده از اینترنت و ارتباطات رایگان ارائه شده توسط اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات در گذرگاه مرزی الشیب فعالیت می کند.

استان: میسان
جاده: خروجی الشیب
تاریخ: 9/5/2023
ساعت: 17:00