اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات از ارائه خدمات اینترنتی رایگان به بیش از نه میلیون (9,021,640) زائر از ملیت های مختلف تا عصر (15 صفر) خبر می دهد.
حسین (علیه السلام) چراغی روشنگر برای همه ادیان است
خداوند حافظ و نگهدارتان باشد زائرین