اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات با ارائه خدمات رایگان تماس و اینترنت و افزایش روزافزون زائرين از خارج از کشور در ایستگاه های تماس و اینترنت رایگان به کار خود ادامه می دهد.
استان: دیالی
مسیر: نقطه مرزی منذریه
تاریخ: 9/5/2023
ساعت: 18:00