اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنان به ارائه خدمات تماس و اينرنت رایگان در شهرک زائرين امام حسن علیه السلام ادامه می دهد.

تاریخ: 9/5/2023
ساعت: 14:00