مرکز ارشاد به ارائه خدمات خود در مورد نحوه استفاده از اینترنت و ارتباط رایگان به زائرين محترم از طریق گذرگاه المنذريه ادامه می دهد.
استان: دیالی
مسير: گذرگاه مرزی المنذرية
تاریخ: 9/4/2023
ساعت: 9:33