مرکز ارشاد به کار خود در زمينه راهنمایی زائران در نحوه استفاده از اینترنت و ارتباطات رایگان ارائه شده توسط اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه می دهد.
استان :صلاح الدين
جاده :باركاه مقدس امام حسن عسكري
تاريخ :2023 /10/9
ساعت :20:00