کارکنان ارتباطات حشد الشعبی براى فراهم کردن اينترنت رايگان در مسیر زائران با فناوری های مورد نیاز با فعال سازی ۲۵۵ نقطه .