آماده سازی مراکز کنترل داده ها برای اربعین حسینی در خروجى های مرزی و مسير زائرين و باحداکثر تلاش برای نظارت بر کیفیت ارتباطات و انترنت رایگان در تمامی نقاط پخش خدماتی توزیع شد.