آماده سازی حسینیه المصطفی (ص) در مقدادیه با تعدادی از دستگاهاى ارتباط رایگان و انجام فرآیند سیم کشی و پیوند ، جهت ارائه خدمات با بالاترين كيفيت .