اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات بنرهای آموزشی  چند زبانه دستور العمل استفاده از سرويس هاى اينترنتى را جهت كاهش ترافيک در طول مسير زائرين اربعين امام حسين (ع) توزیع و پخش گردیده است.