کار مستمر و بسیج کامل کلیه مراکز ارشاد در تمامی معابر مرزی.
استان: میسان
جاده: خروجی الشیب
تاریخ: 9/4/2023
ساعت: 1:10