آمار فنی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات از ثبت بیش از چهل و شش ملیون ( ۴۶،۷۵۳،۸۷۰ ) نفر بهره بردار از اینترنت رایگان که از ملیت های مختلف هستند تا شامگاه بیست و پنجم صفر خبر می دهد.