آمارهای فنی اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات از ثبت بیش از چهل ملیون (40,488,930) بهره بردار از اینترنت رایگان تا صبح بیست و سوم صفر خبر می دهد.