کارکنان اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات به راهنمایی زائرين در نحوه استفاده از اینترنت و خدمات ارتباطی رایگان در حرم مطهر کاظمیه به کار خود ادامه می دهند.

استان: بغداد
جاده: حرم الکاظمیه
تاریخ: 9/4/2023
ساعت: 18:00